От самото основаване, църквата се управлява
и ръководи от настоятели, които се избират всяка
година на общо събрание на членовете.

Съветът на настоятелите се нарича църковно
настоятелство, което управлява църковната
община, съгласно разпорежданията на
правилник, утвърден през 1959 година.

Църковно настоятелство 2016
Вангел Ангелов
Председател
Петър Еванс
Касиер
Penka Петрова
Секретар
Джеймс Стефоф
Член на ИК
Йордан Койчев
Член на УС
Георги Чомуклиев
Член на УС

Радмила Ковачева

Член на УС

Емил Дурев

Член на УС

Георги Николов

Член на УС

Александър Караджов

Член на УС

Георги Персинов

Член на УС

Ирина Нешева

Член на УС